Плаќање

На сликата подолу е прикажан ПП-30 образец со сите потребни информации кои треба да се пополнат при уплата.

Налогодавач - се внесуваат податоци за фирмата која плаќа (име на налогодавачот, жиро-сметка и банка на налогодавачот).

Примач - се препишуваат податоците од сликата подолу, односно:

Назив: Елкомп ДООЕЛ Тетово

Жиро-сметка: 290-3000000171-08

Банка: ТТК Банка Скопје

Износ: 5775,00  мкд 

Напомена: образецот прикажан на сајтот е само пример, за плаќање треба да се користи валиден ПП-30 образец.

Фирмата Елкомп ДООЕЛ е ДДВ обврзник.

Посети: 5228