Е-деловодник

Е-деловодникот претставува софтвер за канцалариско и архивско работење. Тој овозможува водење на основна евиденција  на документите/записите. Распределувањето на документите се врши според Планот на архивски знаци кои се составен дел на програмата.

   

 

Овозможен е експорт на сите табели во xls (Ексел) и csv (текстуален) формат.

Документите можат да се архивираат во електронска форма и подоцна, по потреба, да се пребаруваат.

 Апликацијата Е-деловодник е во целосна согласност со важечките законски прописи во РМ.

Посети: 27243